Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ


Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy  ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska strażnicze – aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy – aplikant


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

•posiada obywatelstwo polskie,
•ukończyła 21 lat,
•korzysta z pełni praw publicznych,
•posiada co najmniej wykształcenie średnie,
•cieszy się nienaganną opinią,
•jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
•nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
WYMAGANIA DODATKOWE

•prawo jazdy,
•preferowana znajomość języków obcych,
•preferowane ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
•umiejętność jazdy na rowerze.
•kursy, szkolenia informatyczne (wykształcenie informatyczne, obsługa programów do cyfrowej obróbki obrazu)
 
KRYTERIA OCENY

•przygotowanie merytoryczne,
•treść i poprawność wypowiedzi,
•odporność na stres,
•umiejętność autoprezentacji,
•posiadanie dodatkowych kwalifikacji  i umiejętności.

ZAKRES GŁÓNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym stosownymi przepisami,
3.współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4.zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5.ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6.współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7.doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8.informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,
9.konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta.

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1.list motywacyjny,
2.życiorys (CV),
3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
5.kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
6.w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron potwierdzających dane osobowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej; dokument do wglądu),
7.oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8.oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9.oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
10.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, 1662 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. z Dz. U. z  2014 r. poz.1202  ze zm.),um.swidnica.pl/media/dokumenty/praca/oswiadczenie_dla_kandydatow_ubiegajacych_sie_o_stanowiska_urzednicze_3.docx

PONADTO:


- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

11.kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
12.kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

13.kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).


Termin składania ofert: do dnia  28.09.2016 r.
Sposób składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, pok.1 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/  oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowej 2-4-6-8.KOMENDANT
Straży Miejskiej w Świdnicy

JAN ŁĘTOWSKI

 

 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]