Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
4) znajomość przepisów ustawy o ewidencji ludności i kodeksu postępowania administracyjnego;
5) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
8) nieposzlakowana opinia;
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
2) umiejętność pracy z trudnym klientem, pod presją czasu i odporność na stres;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) skrupulatność, rzetelność, obowiązkowość oraz komunikatywność.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie:
a) zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
b) wymeldowania na pobyt stały lub czasowy;
c) uchylenia czynności materialno-technicznej polegającej na zarejestrowaniu zameldowania na
pobyt stały lub czasowy;
d) wątpliwości co do charakteru pobytu stałego lub czasowego pod deklarowanym adresem.
2) przygotowywanie projektów decyzji w powyższych sprawach;
3) rejestrowanie zameldowań, wymeldowani oraz uchyleń czynności materialno-technicznych
w rejestrze PESEL;
4) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych
przepisów do posiadania numeru PESEL;
5) prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi, polegającej na zarejestrowaniu
zameldowania na pobyt stały.

III. Planowanie zatrudnienie od dnia 13 kwietnia 2015r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
  praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.
  stanowisku.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w pkt 5-8 [do pobrania] muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Spraw Obywatelskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godziny 1530 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Wydziału Spraw Obywatelskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godziny 15.30 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Spraw Obywatelskich ” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godziny 15.30

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.

 

Świdnica, 13.03.2015r.

 
 

 PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA
W DEPARTAMENCIE ADMINISTRACYJNYM – REFERAT ORGANIZACJI I KADR
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) co najmniej 3 lata stażu pracy;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6) nieposzlakowana opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz.1202), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz.1786);
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, w tym co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku pracy związanym z obsługą spraw kadrowych;
3) biegła obsługa komputera, w tym znajomość obsługi programu kadrowego Kadry Radix;
4) dyspozycyjność, kreatywność, asertywność;
5) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) Obsługa systemu rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu.
2) Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
3) Wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ewidencji wydanych delegacji służbowych.
4) Sporządzanie rocznych planów urlopów wypoczynkowych.
5) Prowadzenie ewidencji (kartotek) wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz innych zwolnień od pracy.
6) Prowadzenie imiennych kart ewidencji czasu pracy pracowników.
7) Ustalanie czasu pracy nieprzepracowanego przez poszczególnych pracowników z powodu wyjścia w czasie pracy w celach osobistych i sporządzanie imiennych wykazów czasu do odpracowania lub potrącenia z wynagrodzenia.
8) Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu czasu pracy.
9) Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyki zawodowej uczniów i studentów.
10) Archiwizowanie dokumentacji kadrowej i prowadzenie spisu akt osobowych byłych pracowników.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i wykształcenie.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w pkt 5-7 [do pobrania] muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Organizacji i Kadr” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 20 marca 2015 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Organizacji i Kadr” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 20 marca 2015 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Organizacji i Kadr” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia
  20 marca 2015 r. do godziny 15.30

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.

Świdnica, dnia 11.03.2015r.
 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]