Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGOBIURZE PROGNOZ I ANALIZ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49
 
I.   WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) co najmniej 3 lata stażu pracy;    
4) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Word, Excel i PowerPoint w stopniu zaawansowanym, aplikacji  
    internetowych, itp.;   
5) doświadczenie w przygotowywaniu analiz przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz
    umiejętność interpretacji uzyskanych wyników;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
8) nieposzlakowana opinia;
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
 
2.   Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w obszarze marketingu;
2) umiejętność posługiwania się programem do tworzenia i analizy baz danych np.Access;
3) dobra komunikatywność, aktywność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;
4) dyspozycyjność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 
II.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) wykonywanie prognoz i analiz w zakresie rozwoju gospodarczego miasta w celu wsparcia  
    metodologicznego zadań realizowanych w departamencie i urzędzie;
2) analizowanie zachodzących zjawisk ekonomiczno-gospodarczych dotyczących funkcjonowania
    miasta i prognozowanie kierunków rozwoju miasta w przyszłości;
3) opracowywanie raportów i analiz na potrzeby urzędu;
4) analizowanie zmian demograficznych w powiązaniu z aktualnymi branżami przemysłu, handlem,
    usługami;
5) przygotowywanie analiz zmian na rynku pracy w Świdnicy;
6) przygotowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej w ramach portalu www.um.swidnica.pl
    poświęconej podstawowym danym statystycznym;
7) utrzymywanie stałej współpracy z grupą Miast Podobnych polegającą na wymianie informacji i
    przygotowywaniu analiz porównawczych;
8) współpraca przy przygotowywaniu ofert dla inwestorów;
9) gromadzenie aktualnych i archiwalnych danych statystycznych;
10)archiwizowanie prowadzonych spraw.
 
III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.
 
V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 9. świadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawą z dnia   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.).
Oświadczenia wymienione w punktach 6-9 ( do pobrania plik doc.) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Biura Prognoz i Analiz”,   oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godziny 1530 ,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Biura Prognoz i Analiz”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godziny 1530  (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Biura Prognoz i Analiz” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku      o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godziny 1530                 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
Świdnica, 2014.04.14.


Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]