Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA
W DEPARTAMENCIE KOMUNIKACJI
– BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie min.średnie (preferowane kierunki techniczne) i 3 lata stażu pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowe umiejętności z zakresu obsługi i naprawy urządzeń mechanicznych i elektronicznych;
2) odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów parkujących obszarze Strefy Płatnego Parkowania.
 2. Sprawdzanie ważności kart postoju.
 3. Sprawdzanie ważności kart abonamentowych i abonamentów mieszkańca.
 4. Wypisywanie wezwań do uiszczenia opłat za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas.
 5. Zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego.
 6. Kontrola stanu oznakowania, stanu dróg i zgłaszanie nieprawidłowości do Referatu Dróg.
 7. Kontrola oraz serwis techniczny parkometrów.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

 1. praca w budynku i poza nim,
 2. bezpieczne warunki pracy,
 3. budynek 3-piętrowy z windą,
 4. ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
  praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww.
  stanowisku.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w punktach 5-8 (do pobrania) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Biura Strefy Płatnego Parkowania”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 1530 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Biura Strefy Płatnego Parkowania”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Biura Strefy Płatnego Parkowania” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 15.30

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.

 

 Świdnica, dnia 12.11.2014 r.

 

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
KASJERA W DEPARTAMENCIE BUDŻETOWO-FINANSOWYM, REFERAT BUDŻETOWY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe lub średnie i minimum 2 lata stażu pracy;
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6) nieposzlakowana opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ogólna wiedza z zakresu podatków i opłat lokalnych i rachunkowości;
2) doświadczenie w pracy z systemami kasowymi i/lub finansowo-księgowymi;
3) obowiązkowość, skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4) umiejętność pracy w zespole.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
Przyjmowanie wpłat z tytułu należności budżetowych oraz dokonywanie wypłat środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z kasy (m.in. zwroty nadpłat, wypłata zaliczek);
 3. sporządzanie dowodów wpłat oraz raportów kasowych;
 4. odprowadzanie gotówki do banku.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

 1. praca w budynku i poza nim,
 2. bezpieczne warunki pracy,
 3. budynek 3-piętrowy z windą,
 4. ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych.
 6. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w pkt 5-8 (do pobrania) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Budżetowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia24 listopada 2014 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Budżetowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 listopada 2014 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Budżetowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 24 listopada 2014 r. do godziny 15.30

Świdnica, 14.11.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]