Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA   W WYDZIALE EDUKACJI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49
 
I.   WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. Wymagania niezbędne:
1)   obywatelstwo polskie,
2)      wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne;
3)      biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Word, Excel w stopniu zaawansowanym;
4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6)      nieposzlakowana opinia;
7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
2. Wymagania dodatkowe:
1)      co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej;
2)      bardzo dobra komunikatywność;
3)      aktywność i kreatywność;
4)      umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
5)      rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 
II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) sprawozdawczość w Systemie Informacji Oświatowej;
2) ewidencja oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
3) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
4) prowadzenie spraw związanych z pracą w systemie DocMan, tj:
    - przyjmowanie pism wpływających do Wydziału,
    - odbiór i wysyłka poczty elektronicznej,
    - przekazywanie zadekretowanych pism pracownikom Wydziału,
    - sporządzanie raportów pism zadekretowanych,
    - sporządzanie wykazu istniejących spraw oraz wyciągu z RWA;
5) sporządzanie, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji z zakresu zadań Wydziału;
6) wykonywanie innych, dodatkowych czynności zleconych przez przełożonego, związanych z zakresem zadań Wydziału.
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   List motywacyjny.
2.   Życiorys – curriculum vitae
3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
4.   Oświadczenie o:
      a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
      b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
      c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
      d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2014r., poz.1202).
 
Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem (do pobrania).
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na Podinspektora w Wydziale Edukacji”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 09 lipca 2015 r. do godziny 1530
 
2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem  „Nabór na podinspektora w Wydziale Edukacji”, oraz z podaniem imienia    i nazwiska, w terminie do dnia 09 lipca 2015 r., do godziny 1530,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów doUrzędu),
 
3) drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Wydziale Edukacji”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu(zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się  pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , terminie do dnia 09 lipca 2015 r. do godziny 1530.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
 
Świdnica, 30.06.2015r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]