Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

REFERAT PROMOCJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym minimum roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
4) udokumentowane referencjami doświadczenie w organizacji eventów;
5) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, aplikacji internetowych, itp.;
6) posiadanie wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
9) nieposzlakowana opinia;
10)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) rozwinięte umiejętności interpersonalne, aktywność, kreatywność;
2) umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;
3) dyspozycyjność;
4) znajomość jednego z języków obcych: języka angielskiego lub języka niemieckiego;
5) prawo jazdy kat. B;
6) umiejętność pracy pod presją czasu;
7) praktyczna umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych;
8) znajomość lokalnego rynku przedsiębiorców.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie eventów, spotkań, warsztatów, pokazów artystycznych, konkursów na terenie Świdnicy;
 2. przygotowywanie i koordynacja kluczowych przedsięwzięć miejskich;
 3. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informujących i reklamowych o organizowanych imprezach;
 4. współpraca z odpowiednimi służbami miejskimi w ramach organizacji imprez na terenie Świdnicy;
 5. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych dla realizacji kluczowych projektów miejskich;
 6. uczestnictwo w kreowaniu wizerunku miasta poprzez pomoc w organizacji imprez promocyjnych informujących o potencjale kulturalnym, turystycznym i gospodarczym miasta oraz uczestnictwo w przygotowaniach i prezentacjach ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych miasta w kraju i za granicą (targi, konferencje i seminaria);
 7. współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję i rozwój gospodarczy miasta;
 8. pozyskiwanie sponsorów oraz partnerów dla kluczowych przedsięwzięć miejskich;

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

 1. praca w budynku i poza nim;
 2. bezpieczne warunki pracy;
 3. budynek 3-piętrowy z windą, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny.
 2. życiorys – curriculum vitae.
 3. kserokopia dowodu osobistego.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.poz.1202).

Oświadczenia wymienione w punktach 6-9 (do pobrania...) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - INSPEKTOR”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - INSPEKTOR”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - INSPEKTOR” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.


Świdnica, 2014.10.13.

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA W DEPARTAMENCIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
REFERAT PROMOCJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, aplikacji internetowych, itp.;
4) posiadanie wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
7) nieposzlakowana opinia;
8)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
 

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
w działach odpowiedzialnych za promocję i turystykę;
2) znajomość jednego z języków obcych: języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2;
3) praktyczna znajomość zagadnień z zakresu social media;
4) rozwinięte umiejętności interpersonalne, aktywność, kreatywność;
5) umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;
6) dyspozycyjność;
7) prawo jazdy kat. B;
8) znajomość atrakcji turystycznych Świdnicy oraz imprez organizowanych na terenie miasta;
9) umiejętność pracy pod presją czasu;
10) znajomość podstaw strategii promocji miejsc i wydarzeń.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. uczestnictwo w kreowaniu wizerunku miasta poprzez pomoc w organizacji imprez promocyjnych informujących o potencjale kulturalnym, turystycznym i gospodarczym miasta oraz uczestnictwo w przygotowaniach i prezentacjach ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych miasta w kraju i za granicą (targi, konferencje i seminaria);
 2. współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję i rozwój gospodarczy miasta;
 3. współpraca z międzynarodowymi i polskimi podmiotami prowadzącymi działalność promocyjną i turystyczną;
 4. uczestnictwo w tworzeniu lokalnych i regionalnych projektów z zakresu infrastruktury, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, spraw społecznych i turystyki we współpracy z instytucjami i organizacjami;
 5. przygotowywanie i wdrażanie ponadregionalnych, regionalnych, lokalnych projektów turystycznych i promocyjnych;
 6. przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych dla realizacji projektów turystycznych i promocyjnych;
 7. przygotowanie, gromadzenie, udostępnianie materiałów i prezentacji reklamowo-informacyjnych promujących Świdnicę jako miejsce atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów;
 8. pozyskiwanie sponsorów dla miejskich działań promocyjnych i turystycznych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie turystyki i promocji miasta;
 9. aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z udziałem miasta w targach turystycznych;
 10. przygotowanie procedur konkursowych dla podziału środków na działania z zakresu turystyki i promocji miasta;
 11. koordynacja i wsparcie działań instytucji, organizacji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych w zakresie promocji i turystyki;
 12. organizacja i współorganizacja wystaw, targów i innych imprez promocyjnych i turystycznych związanych ze Świdnicą i regionem Przedgórza Sudeckiego;
 13. aktualizacja na oficjalnej stronie www.um.swidnica.pl informacji z zakresu promocji i turystyki.


III. Planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 02 listopada 2014r. .

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

 1. praca w budynku i poza nim;
 2. bezpieczne warunki pracy;
 3. budynek 3-piętrowy z windą, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny.
 2. życiorys – curriculum vitae.
 3. kserokopia dowodu osobistego.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.poz.1202).

Oświadczenia wymienione w punktach 6-9 (do pobrania...) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - PODINSPEKTOR”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - PODINSPEKTOR”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości - PODINSPEKTOR” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.


Świdnica, 2014.10.13.

 

Urząd Miejski w Świdnicy poszukuje kandydata na stanowisko
podinspektora w Departamencie Infrastruktury Miasta Referat Inwestycji Miejskich
– zatrudnienie w ramach umowy
o zastępstwo innego pracownika na okres około 12 miesięcy.

Opis wymagań, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o zatrudnienie
w Referacie Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy na podstawie umowy na zastępstwo.

 1. Nazwa stanowiska: podinspektor
 2. Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Inwestycji Miejskich
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora w Referacie Inwestycji Miejskich:
  1) planowanie inwestycji;
  2) wycena kosztów inwestycji i remontów;
  3) przygotowanie SIWZ i umów;
  4) sprawdzanie dokumentacji technicznej;
  5) prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych;
  6) zlecanie i nadzór opracowań dokumentacji projektowej;
  7) rozliczanie kosztów realizacji zadań.
 4. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie;
  2) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: elektrotechnika, inżynieria środowiska, budownictwo (preferowany zawód inżynier elektryk, inżynier sanitarny);
  3) znajomość obsługi komputera;
  4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
  6) nieposzlakowana opinia;
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).
 5. Wymagania dodatkowe:
  1) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  2) znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
  3) umiejętność kosztorysowania robót;
  4) doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji dotowanych z funduszy Unii Europejskiej;
  5) umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;
  6) umiejętność pracy w zespole;
  7) dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane podjęciem ww. zatrudnienia proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo do Referatu Inwestycji Miejskich” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 1530 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo do Referatu Inwestycji Miejskich” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 października 2014 r. do godziny 15.30 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu).

                                                                                                                                      
                                                                                                                          Świdnica, dnia 10.10.2014

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KULTURY
REFERACIE OŚWIATY I WYCHOWANIA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie średnie;
3) co najmniej 2 lata stażu;
4) biegła znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji Word, Excel w stopniu zaawansowanym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
7) nieposzlakowana opinia;
8)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej;
2) bardzo dobra komunikatywność;
3) aktywność, kreatywność,
4) umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;
5) rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) ewidencja oraz kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
2) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
3) prowadzenie spraw związanych z pracą w systemie DocMan, tj.:
a) przyjmowanie pism wpływających do departamentu;
b) odbiór i wysyłka poczty elektronicznej;
c) przekazywanie zadekretowanych pism pracownikom departamentu;
d) sporządzanie raportów pism zadekretowanych;
e) sporządzanie wykazu istniejących spraw oraz wyciągu z RWA;
4) sporządzanie, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji z zakresu zadań departamentu;
5) inne, dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, związane z zakresem zadań departamentu.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.


IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

 1. praca w budynku i poza nim;
 2. bezpieczne warunki pracy;
 3. budynek 3-piętrowy z windą, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.
   

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w punktach 5-8 (do pobrania ...) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Oświaty i Wychowania”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 27 października 2014 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Oświaty i Wychowania”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 27 października 2014 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Oświaty i Wychowania” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 27 października 2014 r. do godziny 15.30
   

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
Świdnica, 2014.10.16.
 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]