Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA W REFERACIE TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I.   WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1.  Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo  polskie;
2)  wykształcenie wyższe ekonomiczne o preferowanym kierunku zarządzanie gospodarką turystyczną;
3)  3 lata stażu pracy;
4)  znajomość obsługi komputera;   
5)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6)  kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
7)  nieposzlakowana opinia;
8)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (w tym praca w terenie).
2.   Wymagania dodatkowe:
1)  co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzeniem lub promocją turystyczną i marketingiem, lub obsługą ruchu turystycznego;
2)  wiedza na temat kształtowania i zarządzania produktem turystycznym;
3)  dobra znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego 
4)  znajomość strategii rozwoju turystycznego miasta Świdnicy na lata 2016-2026;
5)  znajomość zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji oraz gospodarki turystycznej miasta Świdnicy;
6)  znajomość historii, geografii, w tym środowiska przyrodniczego i gospodarczego Miasta Świdnicy i okolicy oraz orientacja w zakresie aktualnych wydarzeń kulturalnych miasta;
7)  znajomość atrakcji turystycznych Świdnicy oraz imprez organizowanych na terenie miasta;
8)  znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
9)  komunikatywność, kreatywność, inicjatywa umiejętność pracy w  zespole oraz pod presją czasu;
10) dyspozycyjność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1)  prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją zadań związanych z rozwojem turystycznym Świdnicy;
2)  współpraca z partnerami z zagranicy przy wspólnych projektach i zadaniach turystycznych;
3)  uczestnictwo w kreowaniu wizerunku miasta poprzez pomoc w organizacji imprez promocyjnych informujących o potencjale kulturalnym, turystycznym i gospodarczym miasta oraz uczestnictwo w przygotowaniach i prezentacjach ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych miasta w kraju i za granicą (targi, konferencje i seminaria);
4)  współpraca z organizacjami turystycznymi;
5)  realizacja polityki miasta odnośnie wsparcia finansowego organizacji, grup formalnych i nieformalnych zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju turystyki;   
6)  nadzorowanie bieżącej obsługi spraw, wniosków, dokumentów dotyczących przedsięwzięć  rekreacyjno-turystycznych i z zakresu gospodarki turystycznej;
7)  prowadzenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz nadzór nad przyznanymi       środkami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa;
8)  konsultowanie zadań priorytetowych dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki i rekreacji na dany rok;
9)  kontrola wydatkowanych środków publicznych na organizacje turystyczno-rekreacyjne i przedsięwzięcia  związane z rozwojem i promocją turystyczną;
10)  rozliczanie kosztów realizacji zadań referatu, w tym zadań dotowanych z funduszy UE ;
11)  współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i naukowymi, organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję  turystyczną i rozwój gospodarczy miasta w zakresie turystyki i rekreacji;
12)  prowadzenie i aktualizacja systemu bazy teleadresowej Urzędu Miejskiego w zakresie działalności Referatu Turystyki;
13)  współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty twarde i miękkie z zakresu turystyki i rekreacji.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys – curriculum vitae.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
4. Oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok. 1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem  „Inspektor w  Referacie Turystyki”, oraz z podaniem imienia i nazwiska,  w  terminie  do dnia 31 stycznia  2017 r. do godziny 15:30,
2)  drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Inspektor w Referacie Turystyki”, oraz  z podaniem imienia  i nazwiska, w  terminie do  dnia 31 stycznia  2017 r. do godziny 15:30, decyduje data faktycznego  wpływu  dokumentów do Urzędu),
3) drogą elektroniczną z dopiskiem  „Inspektor w Referacie Turystyki”, oraz z podaniem  imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodniez ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  2013r. poz. 235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia  31 stycznia  2017 r. do godziny 15:30
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
 
Oświadczenie
 
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe techniczne o preferowanym  kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika ;
3) znajomość obsługi komputera;   
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6) nieposzlakowana opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).
2.  Wymagania  dodatkowe:
1) znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych ;
2) umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) dyspozycyjność.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) planowanie inwestycji;
2) wycena kosztów inwestycji i remontów;
3) przygotowanie SIWZ i umów;
4) prowadzenie spraw i nadzór nad  realizacją zadań inwestycyjnych;
5) rozliczanie kosztów realizacji zadań, w tym zadań dotowanych z funduszy UE i sporządzanie wniosków o płatność.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.
IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  List motywacyjny.
2.  Życiorys – curriculum vitae.
3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz  staż pracy.
4.  Oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem  „Nabór na  podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”,  oraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie   do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:30,
2)  drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór na  podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”,  oraz z podaniem imienia  i nazwiska, w  terminie do dnia  27 stycznia  2017r.  do godziny 15:30,  (decyduje data faktycznego  wpływu  dokumentów do Urzędu),
3) drogą elektroniczną z dopiskiem  „Nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub  podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne (Dz.U. z  2013 r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się  pod adresem: www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
 
 Oświadczenie
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I.  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;
2)  wykształcenie wyższe techniczne o preferowanym  kierunku: budownictwo, elektrotechnika ;
3)  co najmniej 3 lata stażu pracy;
3)  znajomość obsługi komputera;   
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6)  nieposzlakowana opinia;
7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).
2.  Wymagania  dodatkowe:
1)  znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych ;
2)  uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
3)  doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji dotowanych z funduszy Unii Europejskiej;
4)  umiejętność kosztorysowania robót;
5)  umiejętność przeprowadzania analiz, skrupulatność, komunikatywność, inicjatywa, kreatywność;
6)  umiejętność pracy w zespole;
7)  dyspozycyjność.

II.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1)   planowanie inwestycji;
2)   wycena kosztów inwestycji i remontów;
3)   przygotowanie SIWZ i umów;
4)   sprawdzanie dokumentacji technicznej;
5)   prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz  realizacją zadań inwestycyjnych;
6)   rozliczanie kosztów realizacji zadań, w tym zadań dotowanych z funduszy UE i sporządzanie wniosków o płatność.

III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne  i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  List motywacyjny.
2.  Życiorys – curriculum vitae.
3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
4.  Oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902).

Oświadczenia wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem  „Nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”,  oraz z podaniem imienia i nazwiska,  w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:30,
2)  drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem  „Nabór na  inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w  terminie do dnia  27 stycznia 2017 r.  do godziny 15:30,  (decyduje data faktycznego  wpływu  dokumentów doUrzędu),
3) drogą elektroniczną z dopiskiem  „Nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub  podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne  (Dz.U. z  2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się   pod  adresem:  www.swidnica.bip-gov.info.pl, w terminie do dnia 27 stycznia 2017r. do godziny 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
 
 Oświadczenie
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy  ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska strażnicze – aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.
Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica
Nazwa stanowiska pracy – aplikant

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

•posiada obywatelstwo polskie,
•ukończyła 21 lat,
•korzysta z pełni praw publicznych,
•posiada co najmniej wykształcenie średnie,
•cieszy się nienaganną opinią,
•jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
•nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANIA DODATKOWE (Preferowane)

•prawo jazdy,
•zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
•preferowane ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
•preferowana znajomość języków obcych,
•kursy, szkolenia informatyczne (wykształcenie informatyczne, obsługa programów do cyfrowej obróbki obrazu)
•dobra znajomość topografii Świdnicy,
•umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, dyspozycyjność.

KRYTERIA OCENY:

•przygotowanie merytoryczne,
•treść i poprawność wypowiedzi,
•odporność na stres,
•umiejętność autoprezentacji,
•posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1.ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym stosownymi przepisami,
3.współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4.zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5.ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6.współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7.doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8.informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,
9.stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.list motywacyjny odręcznie podpisany,
2.życiorys (CV) odręcznie podpisany,
3.oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
5.kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
6.w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron : ze zdjęciem potwierdzających dane osobowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej; dokument do wglądu),
7.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9.podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
10.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”
PONADTO:

- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

•kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
•kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).


Informacja o warunkach pracy:


1.praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
2.praca zmianowa, w tym w porze nocnej,
3.praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ( w tym praca w niedziele i święta)
4.stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2000,00 zł
5.dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2017 r. do godziny 15.00
Sposób składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, pok.1 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu,  z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się od 07.02.2017 r. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne oraz badania lekarskie  i psychologiczne.
Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postepowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy:
- złożyli kompletne oferty pod względem formalnym,
- złożyli najciekawsze oferty,
- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego
Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 7 (II p.) w siedzibie Straży Miejskiej - ul. Dworcowa 2-4-6-8, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 28 lutego 2017r.
Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Ilość etatów:   3
Szkolenie podstawowe odbywać się poza terenem Świdnicy ( na zasadach skoszarowania na okres około jednego miesiąca).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/  oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowej 2-4-6-8.KOMENDANT
Straży Miejskiej w Świdnicy

JAN ŁĘTOWSKI 

 


 

 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]