Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora
Świdnickiego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Rynek 43, 58-100 Świdnica

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiada wiedzę z zakresu:
a) zarządzania kulturą,
b) działalności i finansowania ośrodków kultury,
c) finansów publicznych i samorządu terytorialnego,
d) pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków Unii Europejskiej).

2. Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury zostanie powołany na okres trzech lat.

3. Preferowani będą kandydaci ze znajomością języków: angielskiego, niemieckiego.

4. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) wniosek o przystąpieniu do konkursu z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym;
2) list motywacyjny;
3) CV;
4) koncepcję pracy, na stanowisku dyrektora, na okres trzech lat uwzględniającą w szczególności:
a) określenie misji i celów strategicznych ŚOK,
b) propozycję optymalnego wykorzystania nieruchomości zarządzanych przez ŚOK,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność ŚOK;
5) kserokopie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, odbyte kursy, specjalizacje zawodowe itp.);
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczej;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw obywatelskich;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla celów związanych z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

5. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury - nie otwierać”, należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy - Obsługa Interesantów (pokój 1a), ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy-Departament Edukacji i Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 6 lutego 2015 r. (o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Kandydaci mogą zapoznać się, na miejscu, z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Świdnickiego Ośrodka Kultury w Urzędzie Miejskim, w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, pokój 126. Zainteresowany kandydat będzie mógł także obejrzeć bazę lokalową ŚOK, w terminie uzgodnionym z Referatem Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego, tel.74-8562-852.

8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

9. Spotkanie komisji konkursowej z kandydatami zaplanowane jest w okresie 16-20 lutego 2015 r. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Świdnica, dnia 21.01.2015 r.

 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]