Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 
Urząd Miejski w Świdnicy poszukuje kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Referacie Wymiaru Podatków – zatrudnienie w ramach umowy o zastępstwo innego pracownika na okres około 6 miesięcy.
Opis wymagań, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o zatrudnienie w Referacie Wymiaru Podatków Urzędu Miejskiego w Świdnicy na podstawie umowy na zastępstwo.
 
1. Nazwa stanowiska: inspektor
2. Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Wymiaru Podatków
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Referacie Wymiaru Podatków:
1) prowadzenie ewidencji podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych;
2)bieżąca weryfikacja dostarczonych deklaracji/informacji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, wyjaśnianie nieprawidłowości, ich usuwanie oraz kontrola nieprawidłowości naliczonych podatków oraz zastosowanych ulg;
3) sporządzanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny i leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne;
4) przyjmowanie odwołań od wydawanych decyzji podatkowych i kierowanie ich do właściwego organu odwoławczego;
5) udział w kontrolach w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji wykazywanych w deklaracjach podatkowych;
6) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz postępowań podatkowych w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
4. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;
3) 3 lata stażu pracy;
4) znajomość obsługi komputera;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
7) nieposzlakowana opinia;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
5. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy Ordynacja podatkowa;
2) skrupulatność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) umiejętność pracy w zespole.
 
Osoby zainteresowane podjęciem ww. zatrudnienia proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo do Referatu Wymiaru Podatków” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 1530 .,
2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo do Referatu Wymiaru Podatków” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu).
 
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI ODPADAMI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49
 
I.    WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe prawnicze;
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;   
4) bardzo dobra znajomość obsługi PROGRAMU GOK+, DOCMAN;
5) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
8) nieposzlakowana opinia;
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
2.   Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, znajomość PZP;
2) doświadczenie w pracy w obszarze związanym z gospodarką odpadami;
3) znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) znajomość ustawy o odpadach;
5) umiejętność pracy z trudnym klientem, pod presją czasu i odporność na stres;
6) umiejętność pracy w zespole;
7) skrupulatność, rzetelność, obowiązkowość oraz komunikatywność.
II.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Świdnicy (w zakresie nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych);
2) organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
3) nadzór nad realizacją usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
4) organizacja i nadzór selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5) przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
6) prowadzenie strony internetowej „Czysta Świdnica” oraz udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień kierowanych na adres e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl;
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach;
8) opracowywanie materiałów i informacji dla Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
9) wydawanie decyzji Prezydenta Miasta w zakresie usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach na ten cel nie przeznaczonych;
10) organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku;
11) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych spraw;
12) udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych spraw;
13) przygotowywanie planu budżetu w zakresie wydatków dotyczących gospodarki odpadami        
i innych zakupów z zakresu czynności oraz rozliczanie wykonywanych czynności;
14) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (w zakresie: wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, gospodarowania odpadami);
15) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 
III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   List motywacyjny.
2.   Życiorys – curriculum vitae.
3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i wykształcenie.
4.   Oświadczenie o:
      a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
      b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
      c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
      d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182,z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.1202). Oświadczenia (do pobrania) wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
       Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 
20 lipca  2015 r. do godziny 1530
 .,
2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz z podaniem imienia i nazwiska,
w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 1530
 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
3) drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Wydziału Gospodarki Odpadami” oraz
z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem:
http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , terminie do dnia 20 lipca 2015 r. do godziny 1530
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122
Świdnica, 2015.07.10.
 
 
PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENTA W REFERACIE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49
 
I.    WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Word, Excel i PowerPoint w stopniu zaawansowanym, aplikacji internetowych, itp.;   
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
6) nieposzlakowana opinia;
7)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym.
2.   Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi programu DocMan;
2) biegła znajomość języka angielskiego (znajomość języka zostanie zweryfikowania w trakcie rekrutacji);
3) dobra komunikatywność, aktywność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole;
4) dyspozycyjność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
II.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) obsługa interesantów poprzez przyjmowanie pism i podań, informowanie petentów o sposobie i terminie załatwienia sprawy;
2) przyjmowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu;
3) rejestracja korespondencji zwykłej i poleconej;
4) obsługa programu komputerowego DocMan;
5) obsługa poczty elektronicznej rzędu;
6) obsługa Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
7) przekazywanie za pokwitowaniem korespondencji bezpośrednio kierowanej do wydziałów lub referatów oraz do sekretariatu  Prezydenta Miasta;
8) obsługa urządzeń biurowych;
9) archiwizowanie prowadzonych spraw.
III. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.
V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   List motywacyjny.
2.   Życiorys – curriculum vitae.
3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.   Oświadczenie o:
      a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw    
          publicznych;
      b) nie skazaniu za przestępstwo umyślne;
      c) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
      d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182, z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz.1202).
Oświadczenia (do pobrania) wymienione w pkt 4 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór do Referatu Administracyjno-Gospodarczego”,   oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godziny 1530  .,
2) drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór do Referatu Administracyjno-Gospodarczego”, oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godziny 1530 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
3) drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór do Referatu Administracyjno-Gospodarczego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku      o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz.235), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , terminie do dnia 24 lipca 2015 r. do godziny 1530
                       
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.
 
 
Świdnica, 14.07.2015r.


Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]