Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
 1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
 2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
 3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
 4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
 • na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Świdnicy
 • na stanowisko rzecznika prasowego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy

 


Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy
ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko strażnicze
– aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

 

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Romualda Traugutta 11, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy – aplikant


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
   

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy,
 • preferowana znajomość języków obcych,
 • preferowane ukończone kursy specjalistyczne: podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
 • umiejętność jazdy na rowerze.

KRYTERIA OCENY

 • przygotowanie merytoryczne,
 • treść i poprawność wypowiedzi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

ZAKRES GŁÓNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym stosownymi przepisami,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
 5. kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
 6. w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron potwierdzających dane osobowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej; dokument do wglądu),
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz.1202 ),

PONADTO:

- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

10. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
11. kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

12. kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).


Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2015 r.
Sposób składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Traugutta 11 pok.1 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie, uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/ oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Traugutta 11.

 

                                                                                                                                    KOMENDANT
                                                                                                                       Straży Miejskiej w Świdnicy

                                                                                                                              STANISŁAW RYBAK

 

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
RZECZNIKA PRASOWEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚWIDNICY, ul. ARMII KRAJOWEJ 49

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo, marketing polityczny, komunikacja społeczna;
3) 5 lat stażu pracy;
4) znajomość obsługi komputera;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
7) nieposzlakowana opinia;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. kierowniczym stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) minimum 4 letni staż pracy na stanowisku dziennikarza;
2) bardzo dobra znajomość prawa prasowego, ustawy o samorządzie gminnym,
o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
4) wiedza z zakresu: promocji, marketingu, reklamy, mediów, public relations;
5) dyspozycyjność, kreatywność, asertywność;
6) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista;
7) umiejętności komunikacyjne, łatwość w budowaniu pisemnych wypowiedzi i wysławianiu się.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji o bieżących decyzjach lub działaniach podejmowanych przez Prezydenta Miasta;
2) opracowywanie propozycji dotyczących treści, kierunków i form działalności prasowo-informacyjnej Urzędu, Rady i miejskich jednostek organizacyjnych;
3) opracowywanie publikacji dla prasy o działalności, programach i wynikach pracy organów samorządowych;
4) udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
5) przeprowadzanie analiz publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania organów samorządowych oraz opracowywanie zbiorczych analiz z publikacji krytycznych;
6) opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko organu w toczących się dyskusjach prasowych;
7) ułatwianie dziennikarzom kontakty z członkami kierownictwa;
8) tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu oraz Miasta.


III. Planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 01 kwietnia 2015r.


IV. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku: praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek 3-piętrowy z windą. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwo umyślne.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202).

Oświadczenia wymienione w pkt 4-7 (do pobrania) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok.1a - Obsługa Interesantów (na parterze) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na rzecznika prasowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 06 marca 2015 r. do godziny 15.30 .,
 2. drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.Armii Krajowej 49 z dopiskiem „Nabór na rzecznika prasowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do dnia 06 marca 2015 r. do godziny 15.30 ,(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu),
 3. drogą elektroniczną z dopiskiem „Nabór na rzecznika prasowego” oraz z podaniem imienia i nazwiska, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.1450 z późn.zm.) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się pod adresem: http://www.swidnica.bip-gov.info.pl , w terminie do dnia 06 marca 2015 r. do godziny 15.30

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.swidnica.bip-gov.info.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu – I piętro obok pokoju 122.

Świdnica, 23.02.2015r.
 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]