Kalendarz imprez


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy pracownicy samorządowi zatrudniani są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202).
Zatrudnienie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze następuje w drodze naboru kandydatów.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określa:
  1. wymagania, jakie powinien spełniać kandydat,
  2. zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
  3. wymagane dokumenty, które należy złożyć,
  4. termin i miejsce składania dokumentów.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa zarządzenie nr 0152-7/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 20 stycznia 2009r.


Oferty pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych:
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ


Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy  ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska strażnicze – aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

Nazwa i adres jednostki – Straż Miejska w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica

Nazwa stanowiska pracy – aplikant


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:

•posiada obywatelstwo polskie,
•ukończyła 21 lat,
•korzysta z pełni praw publicznych,
•posiada co najmniej wykształcenie średnie,
•cieszy się nienaganną opinią,
•jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
•nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
WYMAGANIA DODATKOWE (Preferowane)

•prawo jazdy,
•zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
•preferowane ukończone kursy specjalistyczne:  podstawowy strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,
•preferowana znajomość języków obcych,
•kursy, szkolenia informatyczne (wykształcenie informatyczne, obsługa programów do cyfrowej obróbki obrazu)
•dobra znajomość topografii Świdnicy,
•umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, dyspozycyjność.

KRYTERIA OCENY

•przygotowanie merytoryczne,
•treść i poprawność wypowiedzi,
•odporność na stres,
•umiejętność autoprezentacji,
•posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

ZAKRES GŁÓWNYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, a także kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym stosownymi przepisami,
3.współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4.zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5.ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6.współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7.doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8.informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  i organizacjami społecznymi,
9.stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


WYMAGANE DOKUMENTY

1.list motywacyjny odręcznie podpisany,
2.życiorys (CV) odręcznie podpisany,
3.oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej wykształcenie średnie,
5.kserokopia dowodu osobistego (dokument do wglądu),
6.w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- kserokopie dokumentów potwierdzających uregulowany stosunek do służby wojskowej (kserokopia książeczki wojskowej z uwzględnieniem stron : ze zdjęciem potwierdzających dane osobowe oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej; dokument do wglądu),
7.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9.podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
10.podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”

PONADTO:

- w przypadku posiadania doświadczeń pracowniczych:

•kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz staż pracy (świadectwa pracy),
•kserokopie dokumentów potwierdzających realizację umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

- w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności:

kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia oraz poziom uzyskanych kwalifikacji (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.).Informacja o warunkach pracy:


1.praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych,
2.praca zmianowa, w tym w porze nocnej,
3.praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy ( w tym praca w niedziele i święta)
4.stawka wynagrodzenia zasadniczego : 2120,00 zł
5.dodatek za wieloletnią pracę oraz za pracę w godzinach nocnych na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2017 r. do godziny 15.00
Sposób składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowa 2-4-6-8, pok.1 – sekretariat, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu,  z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY”. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie lub będą złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów rozpocznie się od 29.03.2017 r. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne oraz badania lekarskie  i psychologiczne.
Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia do postepowania kwalifikacyjnego tylko tych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze, którzy:
- złożyli kompletne oferty pod względem formalnym,
- złożyli najciekawsze oferty,
- posiadają dodatkowe umiejętności preferowane na stanowisku strażnika miejskiego
Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w pok. 7 (II p.) w siedzibie Straży Miejskiej - ul. Dworcowa 2-4-6-8, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 21 kwietnia 2017r.
Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną zniszczone.

Ilość etatów:   2
Szkolenie podstawowe odbywać się poza terenem Świdnicy ( na zasadach skoszarowania na okres około jednego miesiąca).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://www.sm.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/  oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy, ul. Dworcowej 2-4-6-8.KOMENDANT
Straży Miejskiej w Świdnicy

JAN ŁĘTOWSKI


Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]